film izle

Начална пресконференция по проект за атмосферния въздух в Плевен се състоя в общината

Сподели
Етикети

На пресконференция в община Плевен днес беше представен проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0022-C01 от 19.03.2019 г., финансиран от ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

На събитието присъстваха членовете на звеното за управление на проекта, представители на общинската администрация в Плевен, представители на други заинтересовани страни и медии.

Община Плевен е конкретен бенифициент по процедурата. Общата стойност на проекта е 245 945,59 лв., от които европейско съфинансиране – 209 053,75 лв. и национално съфинансиране – 36 891,84 лв., представляващи 100% БФП.

Общата продължителност на проекта е 24 месеца (19.03.2019 г. – 03.03.2021 г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности.

Целта на проектното предложение е насочена към разработването на комплексната програма за контрол на атмосферния въздух с оглед планиране на подходящи към местните условия и ефективни мерки, които да доведат до ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве. Специфичните цели на проекта са свързани с изпълнение от общината на информирани управленски решения. За да се случи една такава програма, се отчита и общественото мнение по въпросите за качеството на атмосферния въздух, като участват всички заинтересовани страни в един такъв процес, категорични са от звеното за управление на проекта.

Звеното за управление се състои изцяло от общински служители.

Плевен към момента е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух. В града по показателите има превишение на фините прахови частици с размер до 10 микрона /µm/ (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди /ПАВ/.

Според специалистите основният проблем при замърсяване на въздуха в Плевен е битовото отопление и при нас то е със сезонен характер – в първото и последното тримесечие на годината. През летните месеци превишение на нормите на атмосферния въздух почти няма, уточниха експертите. Целта на новата програма и новите мерки ще е смяна на начина на битово отопление, както е в община София и община Пловдив.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация