film izle

Общинският съвет заседава днес по 44 точки

Сподели
Етикети

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание днес, 30 юли, от
09,00 ч. по предварителен дневен ред от 44 точки.
С оглед спазване на разписаните противоепидемични мерки и указания във връзка с COVID – 19, съветниците ще заседават в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация.

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 1. Преразглеждане на Решение №236/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.
 2. Преразглеждане на Решение №237/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.
 3. Преразглеждане на Решение №238/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.
 4. Преразглеждане на Решение №239/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.
 5. Преразглеждане на Решение №240/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.
 6. Преразглеждане на Решение №241/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.
 7. Преразглеждане на Решение №242/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.
 8. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3/2000 г. на Общински съвет – Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен.
 9. Предложение относно изменение на Решение № 1172 от 20.12.2018 год. на Общински съвет – Плевен /изменено с Решение №1367/27.06.2019 г., 035//19.12.2019 г., 110/28.02.2020 г. и 149/19.03.2020 г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, и Експресбанк АД – съфинансираща институция, за осигуряване на допълнителни финансови средства от ФГР и Бюджета на Община Плевен под формата на собствен принос. Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 10. Предложение относно изпълнение на задължения по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M10P002- 2.010-0012-С01(№Д-34-31/13.05.2020 г.) за проект с per. № BG16M10P002 – 2.010-0012 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен“, финансиран по Процедура № BG16M10P002- 2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, чрез подписване на Запис на Заповед за получаване на авансово плащане по проект. Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 11. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 година.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 12. Предложение относно разходване на средства от събраните отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, свързани с изпълнение на изискванията на ЗУО.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 13. Предложение относно приемане на Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 14. Предложение относно покриване на загуба за 2017 г. на „ТИБОР“ ЕАД гр.Плевен.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 15. Предложение относно освобождаване наемателите на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ – общинска собственост, и наемателите на поземлени имоти – общинска собственост за разполагане на собствени РИЕ, от задълженията за заплащане на обезщетения в двоен размер на наемната цена и за премахване на РИЕ след изтичане срока на наемните договори.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 16. Предложение относно възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии Плевен – Гулянци – Гиген – Искър; Плевен – Гулянци – Гиген; Плевен – Байкал и Плевен – Николаево от областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Плевен.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 17. Предложение относно определяне брой, предназначение и местонахождение на отделните видове общински жилища.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 18. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 19. Предложение относно закриване на ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Плевен.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 20. Предложение относно актуализиране на списъка на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера, находящи се в селата на територията на община Плевен и гр. Славяново и предоставяне за безвъзмездно ползване общински имоти и сключване на договори за ползване на помещения, предназначени за Клуб на хората с увреждания и пенсионера /КХУП/, находящи се в прилежащите към община Плевен села и гр. Славяново.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 21. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 22. Предложение относно приемане от Община Плевен на дарение от СИТИ груп, представляващо „Система за контрол на достъпа“, ул.“Бъкстон“, гр.Плевен.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 23. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1495/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот – 2″ – поземлен имот №000058 с площ 62,943 дка, находящ се в местността „Салийца“, с. Бохот, актуван с АОС № 31519/13.12.1999 г.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 24. Предложение относно Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години. (ОбС-0352)
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 25. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години. (ОбС-0353)
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 26. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда идентификатор 56722.660.857.5.14, град Плевен, бул. „Христо Ботев“ №48.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 27. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда идентификатор 56722.662.538.4.45, находящ се в град Плевен, бул. „Ген.Скобелев“ №20, вх.А, ет.1.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 28. Предложение относно закупуване на построени върху общински поземлен имот: жилищна сграда и гаражи, находящи се в гр.Плевен, ул.“Стоян Михайловски“ №88.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 29. Предложение относно получаване на разрешително за водовземане от подземни води.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 30. Предложение относно проект за „Водопроводна мрежа в ПИ 56722.701.3262, 701.3276, 701.3277, 701.3297 в местност „Стража“, землище на гр.Плевен“.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 31. Предложение относно проект за „Уличен водопровод от ОК 74 през ОК 70е към ОК 70д в кв.610 по плана на гр.Плевен“.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 32. Предложение относно Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.652.721, попадащ в границите на УПИ XXXII, кв.617а и част от второстепенна улица (тупик) определена от ок 1359в към ок 1359г, по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.З, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 33. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-12716 – за безвредни производствени дейности и УПИ VІІІ-12720, кв.722г, по плана на гр.Плевен и улица по ок225а – ок228а и сключване на предварителен договор, на основание на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 34. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.103.14 в местността Карабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 35. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.103.15 в местността Карабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 36. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.103.17 в местността Карабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 37. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 05951.500.12 в местността Мало драго в землището на с. Бохот
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 38. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.716.321 в местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 39. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.219 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 40. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1483 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 41. Предложение относно допълване годишната „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Плевен през 2020 г.” и Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План на елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на довеждащ път към индустриална зона гр. Плевен, свързващ общински път PVN 1151, Плевен – Ясен – поземлен имот с идентификатор 87597.401.199, землище с. Ясен, с общински път, свързващ завод „Рубин” с гр. Плевен – поземлен имот с идентификатор 53583.78.242, землище с. Опанец.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 42. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулиран поземлен имот ІХ-652.733, кв.622 и улица южно от УПИ ІХ-652.733 по плана на гр.Плевен.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 43. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за част от терен за улица северно от УПИ LIІ-652.592, кв. 622 по плана на гр. Плевен. Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
 44. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за паркинг, част от улично пространство на улица по ок 4131 към ок 4132, западно от кв. 839 по плана на гр. Плевен.
  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

*Забележка: Договорът по т.23 е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация