film izle

Спад от 62 % в общия брой проверки регистрира РЗОК – Плевен за шестмесечието

Сподели
Етикети

Районната здравно-осигурителна каса отчете контрола по договорите с изпълнители на медицинска помощ и аптеки за периода януари – юни 2020 г. На фона на пандемията от коронавирус, за периода се отчита спад в контролната дейност на РЗОК – Плевен.

Брой договори

През 2020 г. РЗОК – Плевен, работи с договорни партньори по 596 договора, по следните видове изпълнители на медицинска/дентална помощ:
 С изпълнители на дентална помощ – 149 бр.
 С изпълнители на първична медицинска помощ /ПИМП/ – 184 бр.
 С изпълнители на специализирана медицинска помощ /СИМП/ – 114 бр.
 С изпълнители на болнична медицинска помощ /БМП/ – 18 бр.
 с аптеки – 131 бр., в т.ч.:
– 76 договора за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК;
– 28 договора за отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните;
– 27 договора за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали.

Контролна дейност

Предварителен контрол
От началото на 2020 г. до края на м. юни, в резултат на осъществения предварителен контрол върху отчетената от изпълнителите дейност са отпаднали от задължение за заплащане средства в размер на 150 288,48 лв., както следва:
 Предварителен контрол на изпълнители на ПИМП – 40 771 лв.
 Предварителен контрол на изпълнители на СИМП – 14 938,40 лв.
 Предварителен контрол на МДД – 1 198,00 лв.
 Предварителен контрол на изпълнители на дентална помощ – 6 674,71 лв.

Най-честите причини за отпадане от заплащане на средства след предварителен контрол през 2020 г. повтарят причините за отпадане от предходната година, а именно: отчитане на дейност на ЗОЛ с прекъснати здравоосигурителни права, дейност оказана на ЗОЛ извън регистрите, дублирани дейности и др.
 Предварителен контрол на аптеки – 4 878,39 лв.
 Предварителен контрол на изпълнители на болнична медицинска помощ – 73 290,00 лв.

Регистриран е спад от 51% в размера на сумите от предварителен контрол през 2020 г. Причината е значително редуцираният обем дейности, извършени и отчетени през периода във връзка с епидемията от коронавирус. През първите шест месеца на 2020 г. от болниците са отчетени и съответно са били обект на контрол със 7 614 бр. клинични пътеки по-малко, спрямо отчетените за същия период на 2019 г. За амбулаторните процедури намалението е с 1 924 бр., а за клиничните процедури има спад с 396 бр. процедури, спрямо същия период на 2019 г.

Основните причини за отпадане на случаи от задължение за заплащане след предварителен контрол в болничната помощ за периода са следните:
• Неспазено изискване за минимален брой диагностични и терапевтични процедури;
• По-малък престой по КП от изискуемия;
• Несъответствие с изискуемата водеща или допълнителна диагноза;
• Хоспитализации по КП със застъпващи се периоди в рамките на зададен период;
• ЗОЛ е с прекъснати здравноосигурителни права към дата на изписване;
• Отчитане на АПр № 18, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 в рамките и 30 дни след КП № 158, 171-200, 256;
• Несъответствие с датите от Регистрационната система;
• Кодовете /МКБ 9КМ/ или броя на извършените.процедури несъответства на номера на Кл.процедура;
• Отчитане на АПр № A05 повече от 1 път на едно ЗОЛ в рамките на един отчетен период;
• Отчетеното медицинско изделие, което НЗОК заплаща извън цената на КП, надхвърля количествените ограничения по заплащането;
• Неспазени ограничения в броя на допустимите хоспитализации, които НЗОК заплаща, установени при аналитични справки;
• Отпаднали средства поради отчитане на дейност, надвишаваща утвърдената месечна стойност.

Последващ контрол
През първо шестмесечие на 2020 г. контрольорите на РЗОК – Плевен са извършили общо 289 броя проверки на договорните партньори на РЗОК, в т. ч. 17 бр. проверки на изпълнители на първична медицинска помощ по условията и реда за предписване на лекарствени продукти. Проверени са между 34%-46% от сключените договори с изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ, както следва: при изпълнителите на първична медицинска помощ – 34% от договорите; за дентална помощ – 35% от договорите. Специализирана помощ и медико-диагностична дейност – 46% от договорите. При изпълнители на болнична помощ и аптеки този процент е над 50% от сключените договори. През полугодието на 2020 г. са извършени два пъти повече проверки по жалби – 18 бр., основно насочени към изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ.

През първото шестмесечие са завършени 168 броя проверки в извънболничната помощ, от които в 102 бр. проверки са установени нарушения. В 92 бр. проверки са установени неправомерно получени суми. Установените нарушения са 161 броя. При една проверка с нарушения през 2020 г. се установяват средно по 1.58 броя нарушения, представени според вида на изпълнителя:
• 1,95 нарушения средно при проверки на специализирана медицинска помощ;
• 1,35 нарушения средно при проверки на първична медицинска помощ;
• 1,54 нарушения средно при проверки на дентална помощ.

Най-често срещани нарушения са:
– Нарушения в установения ред за работа с първични медицински и финансови документи
– Нарушение по отношение на договорените по вид и обем дентални дейности и обстоен преглед
– Нарушение на договорените по вид и обем мед. дейности и изселдвания във връзка с диспансерно наблюдение на ЗОЛ
– Нарушение на условията и реда за предписвания на лекарствени средства, медицински изделия и диетични храни, глава ХІ от НРД-2019 за МД и др.

През първо шестмесечие на 2020 г. са извършени общо 48 проверки на изпълнители в болничната помощ, от които 46 самостоятелни проверки и две съвместни проверки с НЗОК. Проверките с констатирани нарушения през периода са 21 броя, а тези с установени неправомерно получени суми са 16 бр. Открити са 76 бр. нарушения и са съставени Протоколи за неправомерно получени суми за общо 26 453.00 лв. Предложенията за незаплащане на отчетена в нарушение дейност са в размер на 3 108 лв.

РЗОК – Плевен регистрира спад от 62 % в общия брой проверки спрямо същия период на предходната година. Причините са обективни – през 2020 г. процесът на договаряне с изпълнителите стартира в началото на годината, в последствие се наложи прекратяването на внезапния и планов контрол през м. март и м. април 2020 г. поради пандемията от коронавирус, което значително затрудни осъществяването на контролната дейност.

През първото шестмесечие на 2020 г. са извършени 73 бр. финансови проверки на аптеки. От извършените 73 бр. проверки за 2020 г., 24 бр. са проверки с други институции – НАП, МВР и РЗИ, както и две проверки по жалби. Начислените суми за възстановяване, получени без правно основание за полугодието на 2020 г. са в размер на 1 104.65 лв. Наложените санкции за периода са в размер на 7 170.00 лв. Средният размер на санкцията спрямо общия брой проверки през 2020 г. е 170.82 лв. Средният размер на начислена сума за възстановяване, получена без правно основание за 2020 г. е 45.12 лв.

Най-чести нарушения при проверки на аптеки:
• Изпълнение на рецепти, които би следвало да бъдат върнати на приносителя им /чл. 6, ал. 1 от ИД/, поради несъответствие с общите изисквания по предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.
• Отпускане на повече от три лекарствени продукта за един и същи период, предписани на едно здравноосигурено лица по един МКБ код;
• Отпускане на лекарствени продукти за лечение на заболяване, по което здравноосигуреното лице получава и лекарства предписани по Протокол ІА ;
• Едновременно отпускане на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване /един МКБ – код/ за лечението на едно здравноосигурено лице;
• Дублирано отпускане на лекарствени продукти на едно лице за един и същ период;
• Отпускане на лекарствени продукти, предписани за диагнози, за които рецептурната книжка на ЗОЛ не е заверена в РЗОК – Плевен.;
• Не е маркирана крайна продажна цена върху всяка опаковка на лекарствения продукт на обозначеното от производителя място, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти – чл. 13, ал. 2 от ИД, за повече от 5 опаковки – 2 бр.; и др.

За първото шестмесечие на 2020 г. екпертната комисия в РЗОК – Плевен за извършване на екпертизи в случаите по чл. 78 от ЗЗО е разгледала 575 заявления за отпускането на лекарствени продукти от група ІВ, или с 82 повече от същия период на 2019 г. По протоколи ІС за периода са разгледани 436 заявления или със 7 по-малко от тези за 2019 г., от които 16 са отложени, 4 са прекратени и има 2 отказа за одобрение на подадени документи. Въпреки затрудненията при работа в условия на епидемия от COVID-19, броят на заверените протоколи от група 1С на гише в РЗОК – Плевен е 7 003 бр. или с 349 по-малко от тези за аналогичният период на 2019 г.

РЗОК-ПЛЕВЕН

Коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация