film izle

По дневен ред от 29 точки ще заседават плевенските съветници на 28 януари

Сподели
Етикети

Общински съвет – Плевен, се събира за първото си за тази година заседание на 28 януари /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. С решение на Председателския съвет съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки разписаните противоепидемични мерки. Сесията ще се излъчва на живо на интернет страницата на институцията – https://obs.pleven.bg/.

Предварителният дневен ред за януарската сесията включва общо 29 предложения.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Предложение относно приемане Наредба за изменение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.
Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

3. Предложение относноприемане на „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“.
Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2020 г.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Кандидатстване на Община Плевен с проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“, гр.Плевен“ по Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда“, Група дейности „Културна инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно участие на Община Плевен като партньор в проект „C-Click – граждани за рамка за чиста зелена last mile логистика“ (Citizens – for a Clean Last green mile delivery logIstiCs framework) за външно финансиране по Програма „Хоризонт 2020“.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно промяна наименованието на Общоградско средношколско общежитие, гр.Плевен.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разкриване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ (АП) – делегирана от държавата дейност.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно изменение на Решение №141/31.03.2016 г. на ОбС-Плевен относно разноските, дължими от собственици на излезли от употреба превозни средства, претендиращи връщането им от площадка за временно съхранение и център за разкомплектоване.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лицата – наематели на обекти, собственост на „ТИБОР“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно изменение на Решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция по околна среда на част от имот – публична общинска собственост, находящ с в УПИ ІІІ – за 16 класно основно училище, кв.146 по плана на гр.Плевен /двора на НУ „Патриарх Евтимий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно даване съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ по Подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на Автомагистрала „Хемус“, етап 2 – между път ІІ-35 „Плевен – Ловеч“ и път І-5 „Русе – Велико Търново“.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в град Плевен, ул. Сан Стефано, с идентификатор 56722.668.163, с площ 7 166 кв.м. в собственост на Община Плевен, за нуждите на реализирането на Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районна прокуратура – Плевен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ офис, находящ се в административната сграда на ул. Васил Левски №176 в гр.Плевен, актуван с АОС №39026/17.06.2013 г.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 17854.201.200 – УПИ ХІІ-200 в кв.32 по плана на с.Гривица, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построени върху тнего сгради.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от поземлен имот с идентификатор 56722.659.830 – УПИ ХVІІ-4943, кв.383, находящ се в гр.Плевен, ул. „Цар Симеон“ №10.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно учредяване възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 06999.542.13 с площ 1,700 дка, целият с площ 7,853 дка,  с начин на трайно ползване – пасище,  находящ се в местността Край село,  землище с. Буковлък за срок до 10 години.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 47963.287.33 в землището на с. Мечка, представляващ  публична общинска собственост, от „пасище, мера“  в „трайни насаждения“,  и провеждане на процедура за отдаването му под аренда.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот 651.634, попадащ в границите на УПИ І, кв. 603 по плана на гр. Плевен и поземлен имот 651.162 част от терен за второстепенна улица западно от УПИ І.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Одобряване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на местен път, представляващ  имот с идентификатор 56722.260.371 в местността Комудара, землище гр. Плевен.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на канал до поземлен имот 383.50 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен имот 701.2653 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2653 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1470 и ПИ 56722.701.2779  в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот 701.35 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3226 и ПИ 56722.701.82  в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот XIII 654.471 – За смесена сграда в кв. 715/715а/ и улица по ок 58 – ок 87 към ок 88.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

29. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен с идентификатор 56722.659.405, попадащ в урегулиран поземлен имот II 5178,5179 в кв. 391 и улица по ок 580 към ок 561.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация