film izle

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават днес и утре

Сподели
Етикети

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, заседават тази седмица в два поредни дни – 25 и 26 януари /понеделник и вторник/. Заседанията се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на съответните противоепидемични мерки.   

25 ЯНУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 13,00 ч. по дневен ред от 17 точки. Комисията ще обсъди: Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен и изменение на решение от март 2016 г. на Общинския съвет за разноските, дължими от собственици на излезли от употреба превозни средства, претендиращи връщането им от площадка за временно съхранение и център за разкомплектоване. Ще бъдат разгледани и поредица от предложения за подробни устройствени планове на терени в общината.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов се събира от 14,00 ч., дневният ред на комисията е от 12 точки. Първите две касаят общински наредби – предложение за промени в Наредба №17 за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и предложение за нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Съветниците ще обсъдят също: Предложение за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лицата – наематели на обекти, собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка; Предложение запредоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция по околна среда на част от имот – публична общинска собственост в гр. Плевен /в двора на НУ „Патриарх Евтимий“/; Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на общинска собственост в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с изграждането на Автомагистрала „Хемус“, етап 2 – между път ІІ-35 „Плевен – Ловеч“ и път І-5 „Русе – Велико Търново“. Ще бъде представен и отговор от кмета по преписка на Сдружение „Дом за бездомничета”.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава днес от 15,00 ч. На вниманието на съветниците ще стои предложението за промяна наименованието на Общоградското средношколско общежитие в Плевен, както и писмо от главния архитект на Общината относно поставяне на паметни плочи на територията на с. Бръшляница. Ще бъде представена и покана от Управителния съвет на Национално сдружение „Народно щастие“ за придобиване на пълноправни членски права от Община Плевен по повод изпълнението на национална програма.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. Евгения Бързашка заседава от 16,00 ч. Комисията ще разгледа предложения за промени в общинската Наредба №17 и за разкриване на нова социална услуга в общината – „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност. В дневния ред е включено и писмо от Мирослав Илиев – кмет на с. Коиловци, за увеличаване капацитета на Домашния социален патронаж в населеното място. След обсъждане на предложенията и преписките за месеца, комисията ще разгледа и постъпилите до 19 януари заявления за финансово подпомагане от граждани на община Плевен с репродуктивни проблеми.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов е насрочила заседанието си за 16,30 ч. Пред Комисията този месец ще бъде представен отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ през 2020 г.

26 ЯНУАРИ /ВТОРНИК/

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател  Цветелин Горанов заседава от 13,00 ч. по дневен ред от 6 точки. Заседанието включва обсъждане на: Промени в общинската Наредба №17 за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината; Предложение за промяна наименованието на Общоградско средношколско общежитие; Отворено писмо от ОУ „Валери Петров” – гр. Плевен; Отговор от кмета относно ремонт на покрива на НЧ „Просвета – 1923“, с. Ясен; Становище от отдел ПНО във връзка с декларация от 16 читалища в общината.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов се събира във вторник от 14,00 ч. Комисията ще разгледа предложение за кандидатстване на Община Плевен с проект за обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Ще бъде обсъдено и предложение за изменение на решение на Общинския съвет от юли миналата година относно определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища. В дневния ред влизат също: Предложение запредоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция по околна среда на част от имот – публична общинска собственост в гр. Плевен /в двора на НУ „Патриарх Евтимий“/; Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на общинска собственост в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с изграждането на Автомагистрала „Хемус“; Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районна прокуратура – Плевен нежилищен имот – частна общинска собственост, в административната сграда на ул. „Васил Левски“ №176; Преписки, касаещи селата Тученица, Коиловци и Гривица.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 15,00 ч. по дневен ред от пет точки. Съветниците ще обсъждат: Предложение за приемане на нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала; Участие на Община Плевен като партньор в проект „C-Click – граждани за рамка за чиста зелена last mile логистика“ за външно финансиране по Програма „Хоризонт 2020“; Освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на наематели на обекти, собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка; Писмо от „Юнион Ивкони“ относно договор за наем за недвижим имот.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. по дневен ред от 12 точки. Съветниците ще разгледат предложени промени в решение от 2016 г. относно разноските, дължими от собственици на излезли от употреба превозни средства, претендиращи връщането им от площадка за временно съхранение и център за разкомплектоване. Ще бъде разгледано и искането за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на наематели на обекти, собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената епидемична обстановка. В дневни ред влиза също обсъждане на предложение за финансово подпомагане за ДЮШ на ФК „Вихър – Славяново“, както и преписки от Пламен Петков – кметски наместник на с. Горталово и Мирослав Илиев – кмет на с.Коиловци.

Всички предложения и преписки, които ще бъдат разгледани в заседанията на постоянните комисии, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец януари 2021 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yanuari-2021-g

има 1 коментар
  1. Христо Йовев каза:

    По точка 9 от дневния ред на предстоящата сесия имам питане. Но, едва ли някой ще му обърне внимание… Съветниците мислят само за заплатите си. За добруването на хората….. НЕ!
    Та, зао трябва да се увеличават таксите за престой на репатрирани автомобили? И къде в наредбата /Наредба № 2, малоумно приета от същите тия „съветници“/ е разписано, че собственика на „излязлото от употреба моторно превозно средство“ ИМА ПРАВО ДА СИ ГО ПРИБЕРЕ? Аз не прочетох подобно нещо! ОТНОВО НЯКОЙ ЧАСТНИК /ПРИБЛИЖЕН НА ОПРЕДЕЛЕН БИВШ ЗАМЕСТНИК КМЕТ/ ИСКА ДА ЛАПКА ПАРИЦИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА ПЛЕВЕН! ДОКОГА? ЗАЩО? Извинете за главните букви!

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация