film izle

Община Плевен представи Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г.

Сподели

На 24.02.2021 г. се състоя заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-5.002-0022 „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“, който се осъществява се с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България. Община Плевен представи изпълнените дейности и постигнати цели, резултати и индикатор по проекта.

Подробно бе представен основният продукт на проекта – разработената „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“, като важен и нормативно обусловен и необходим стратегически управленски документ, очертаващ визията и посоката на планиране и изпълнение на идентифицирани и адресирани  адекватни към местните условия мерки, водещи до достигане качество на атмосферния въздух в Плевен, съответстващо на нормативните изисквания в сферата на околната среда за компонент – въздух. Изготвянето на Програмата за КАВ на Община Плевен е основано на ангажименти, произтичащи от националното и транспонираното европейско законодателство за опазване чистотата на атмосферния въздух. Програмата е инструментът, даващ бъдещия хоризонт за практическа реализация на мерки и дейности с инвестиционен характер, които ще подобрят качеството на въздуха в община Плевен, ведно с осигурена здравословна среда за живот на населението и висока степен на защита на околната среда в нейната цялост.

Постигнатите резултати представиха ръководителят на проекта Павлина Станчовска и  Цветелина Иванова – експерт КАВ и координация по проекта. На заключителната пресконференция присъстваха и заместник-кметовете  на община Плевен арх. Невяна Иванчева и Милен Яков.

В допълнение, предвидените мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и се отнасят предимно за сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух на Плевен като битово отопление и автомобилен транспорт.

Общата стойност на проекта е 245 945,59 лв., от които европейско съфинансиране: 209 053,75 лв., и национално съфинансиране: 36 891,84 лв., представляващи 100%  БФП.

Общата продължителност на проекта е 24 месеца (19.03.2019 г. – 03.03.2021 г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация