film izle

ОбС – Плевен ще разгледа Годишната програма за развитие на читалищата в общината

Сподели
Етикети

Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Плевен за 2021 г. влиза за обсъждане този месец в Общинския съвет. Документът е изготвен в изпълнение на Закона за народните читалища въз основа на направените писмени предложения от читалищата в общината. Програмата ще бъде разгледана първо в Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност„, гласи резолюцията на председателя на местния парламент Мартин Митев.

На територията на община Плевен функционират общо 36 читалища с обща субсидирана численост за 2021 г. от 106 бройки. В това число са и трите бройки за Регионалния експертно-консултантски и информационен център “Читалища” – Плевен, които да подпомагат методически читалищата на територията на общината. За 2021 г. сумата за една субсидирана бройка е 11 484 лв., т.е. завишението спрямо предходната 2020 г. е с 1 044 лв. и общата сума е 1 217 304 лв. държавна субсидия за 106 щатни бройки. Разпределението на субсидиите за читалищата е съгласно Закона за народните читалища и изработените от Министерството на културата и съгласувани с Министерството на финансите и НСОРБ “Критерии за разпределението на годишната държавна и общинска субсидия за читалищна дейност” от 2015 г. Във връзка с това са изработени и вътрешни правила за разпределение на субсидията.

В читалищата в община Плевен членуват над 3 500 души. Съществуват около 40 постоянно действащи художествени колектива и над 20 временно действащи колектива с над 300 читалищни, общински, национални и международни изяви за година. Сформирани са 55 школи по изкуствата, клубове, кръжоци с над 650 участници в тях. Библиотечният фонд на читалищата през 2020 г. е обогатен с над 4 000 библиотечни единици, се посочва в документа, представен в деловодството на местния парламент. В него е записано още, че проблем през настоящата година ще бъде поддържането на читалищната материално-техническа база, тъй като средствата от държавната субсидия за една субсидирана щатна бройка не достигат в някои читалища дори за заплати. Чрез участие в различни донорски програми и финансиране от общинския бюджет ще се търсят начини за ремонти и създаване на оптимални условия за работа в читалищата. Проблемът със собствеността им е решен, като им е предоставено безвъзмездно право на ползване на общински сграден фонд.

Срокът за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност е в рамките на бюджетната 2021 г., като контролът по изпълнението й се осъществява от Общинския съвет.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация