Плевенските общински съветници обсъждат 28 точки на сесията на 29 юли

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание този месец по предварителен дневен ред от 28 точки. Сесията е насрочена за 29 юли 2021 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в Българя – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно промяна на ръководния състав на ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

Внася: Свилен Атанасов – Председател на група съветници „БСП за България“

4. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно разкриване на две щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети в ДГ „Щастливо детство“ – централна сграда и филиал „Приказен свят“, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно приемане на нова схема за разполагане на преместваемо съоръжение – рекламно-информационен елемент /РИЕ/ (билборд) – публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен. Отдаване под наем на 1бр. РИЕ (билборд) – собственост на Община Плевен и право на разполагане на преместваемо съоръжение –/РИЕ/ (билборд) – публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен по реда на чл.57, ал.1 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно одобряване на  схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно допълване и приемане на схема за разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност (обозначен на схема като №17) – публична общинска собственост, разположен в УПИ I, кв.67 по плана на гр. Славяново, община Плевен. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в УПИ I, кв.67 по плана на гр. Славяново, община Плевен, за разполагане на преместваеми съоръжения – павилиони (обозначени на схема като № № 8, 9, 13, 14, 16 и 17), на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дружество на писателите“ – Плевен, върху част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Любен Каравелов“ №3а, гр. Плевен, актуван с АОС №37298/15.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на общински недвижим поземлен имот, находящ се в гр. Плевен, жк „Кайлъка“ с идентификатор 56722.666.6 с площ 521 кв.м – част от УПИ I, кв.428 по регулационния план на града, чрез публичен търг. 

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11.  Предложение относно продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 06999.501.875 с площ 818 кв.м, съставляващ УПИ V в кв.3 по плана на с. Буковлък, отреден за магазини, чрез публичен търг. 

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 55765.301.863 – УПИ I-186 в кв.16 по плана на с. Пелишат, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построена върху него сграда. 

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно закупуване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 67088.701.1930 с административен адрес: гр. Славяново, ул. „Вежен“ №41.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно закупуване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 53583.201.196 с административен адрес: с. Опанец, ул. „Христо Сръбски“ №50.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2682 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3332 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.17 в местността Плочата в землището на гр.Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор  56722.701.133 в местността Стража в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.140 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2488 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1184 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2412 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно Разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор  61426.27.5 в местността Стража в землището на с. Радишево.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 179.564 и 179.600 в местността Чаира в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за УПИ І и УПИ ІІІ в кв. 181б по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на електропровод, водопровод и канал до поземлени имоти с идентификатори  701.3206, 701.3207, 701.3209 и 701.3329 в местността Стража в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно Разрешаване изработването на проект за изменение наПодробен Устройствен ПланПлан за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-7766а и ХХІ-За озеленяване, кв. 328 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно проекти за „Водомерна шахта за преместваемо съоръжение – павилион, разположен в ПИ с идентификатор 56722.660.889, кв.146б“ и „Временни ВиК връзки за преместваемо съоръжение – павилион, разположен в ПИ с идентификатор 56722.660.889, кв.146б“, (ъгъла на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Фридрих Енгелс“), по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен