По 17 точки ще заседават плевенските общински съветници на 30 септември

Редовното заседание на Общинския съвет в Плевен ще се проведе на 30 септември 2021 г. (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 17 точки.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Договор за кредит №1209 от 04.11.2020 г., сключен между „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, Община Плевен и „Уникредит Булбанк“ АД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно промяна в Приложение №10А Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно приемане на схема за разполагане на преместваеми обекти – павилион за търговска и обслужваща дейност с 2 броя модули, с общ размер 4,00/4,00 м. и с площ 16,00 кв.м, разположен в УПИ І, кв.54 по плана на с. Буковлък, община Плевен на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ – публична общинска собственост и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура  и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на „Автомобилен и картинг спортен клуб – Плевен Рейсинг – ТИМ“, ЕИК 114624627, недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ временен обект с идентификатор 56722.653.7.1 и застроена площ 430 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 56722.653.7, находящ се на бул. „Георги Кочев“ (к-с Воден) УПИ ІІ, кв.219 по плана на гр. Плевен, актуван с АОС №40366/03.06.2014 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 56722.232.745 по КК КР на гр. Плевен, публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на застроен поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 73523.501.368, съставляващ УПИ ІІІ-368 в кв.14а, по регулационния план на с. Тученица, община Плевен, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построена върху имота сграда.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на недвижими имота – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство: ПИ 17854.201.1217 и ПИ 17854.201.1218 в кв.98 по плана на с. Гривица, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложение на действащ Подробен устройствен план – План за улична регулация на незастроен урегулиран поземлен имот XVIII-118, кв.36 по плана на с. Брестовец, община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на общински недвижим имот в гр. Плевен, ул. „Мур“ №48А – поземлен имот  с идентификатор 56722.662.593 с площ 259 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ-7769 в кв.328 по плана на града, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно промяна начина на трайно ползване (НТН) на поземлен имот с идентификатор 87597.257.112 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ясен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулирани поземлени имоти XLІ-113а и ХХVІІ – за обществено обслужване в кв. 25а по плана на гр. Плевен и задънена улица (тупик), част от поземлен имот с идентификатор 654.81.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1468 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор  56722.34.935 в местността Витска ялия в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор  24935.504.6 в местността Долни ливади в землището на с. Дисевица.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.