Екологични лекции – работилници се проведоха в училищата в Белене

На 27.05.2022 г. в СУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Васил Левски“ в гр. Белене се проведоха лекции – работилници, като част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация Наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Над 150 ученици взеха участие  в събитията, по време на които лектори ги запознаха със заплахите за местообитанията на животните, отрицателното въздействие на човешката дейност и мерките за съхраняване на застрашените видове чрез специално създадена мултимедийна презентация. На децата бяха дадени практически указания как сами да направят и монтират къщичка–убежище за прилепи. Акцентът на лекциите беше върху видовете обект на проекта – дунавски гребенест тритон, червенокоремна бумка, обикновена блатна костенурка и пет вида прилепи.

За всички ученици в община Белене беше осигурено и специално създадено по проекта учебно помагало с богата и полезна информация и илюстративен материал за биоразнообразието, застрашените видове, заплахите и мерките за опазването им, тестове и задачи. Автор на помагалото е преподавателят от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ гл. ас. д-р Атанас Грозданов. На участниците в събитията бяха предоставени и рекламни сувенири-подаръци. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Проект „Хабитат Дунав“ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“.


Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

%d bloggers like this: