Детски еко лагер за малчуганите от Белене се проведе на остров Персин

На 28.05.2022 г. на територията на о. Персин се проведе еднодневен детски летен лагер за ученици от СУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Васил Левски“  в гр. Белене, като част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Повече от 80 деца имаха възможност да участват в организираното от „Клевър солушънс“ ЕООД събитие.

Сред уникалната природа на остров Персин, едно от най-богатите на биоразнообразие места в България, експерти запознаха децата с животинските видове характерни за природния парк, както и със застрашените целеви видове и техните местообитания и начините за опазването им. Учениците имаха възможност да наблюдават някои от обитаващите острова над 200 вида птици от специално изградена кула за наблюдение. На  подготвено за събитието място се проведоха игри, състезания и викторина с награди. Целта на детския лагер е повишаване на информираността на децата по проблемите на биоразнообразието в региона и възпитаване на чувство за отговорност към околната среда. Гост на събитието беше и кметът на община Белене, г-н Милен Дулев, който разказа на учениците интересни факти за историята на град Белене и съществувалия на острова по времето на комунизма концлагер. За учениците и придружаващите ги учители бяха осигурени транспорт, храна, минерална вода, застраховки, лектори, аниматори, пособия и рекламни подаръци – раници, термочаши, шапки.

Проект „Хабитат Дунав“ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“.


Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

%d bloggers like this: