РИОСВ – Плевен помогна за спасяването на четири щъркелчета

Преди 3 дни на земята под гнездото, разположено върху метален стълб, жител на селото е намерил един мъртъв възрастен екземпляр от вида Бял щъркел със сезал около шията. Птицата вероятно се е оплела в сезала, докато е търсела храна. Няма данни за умишлено улавяне или убиване на щъркела. Вторият родител няма физическа възможност да носи храна на малките в периода на интензивно хранене и растеж.

Със съдействието на екип на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД и след консултация със Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора четирите щъркелчета са уловени и свалени от гнездото. На основание Закона за биологичното разнообразие, експерт от РИОСВ – Плевен е настанил птиците за доотглеждане в зоологическата градина в Ловеч.

Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

%d bloggers like this: