Лекции-обучения по проект „Хабитат Дунав“ се проведоха в община Белене

На 29.06.2022 г. на територията на община Белене, в селата Петокладенци, Татари и Деков и на 30.06.2022 г. в селата Кулина вода, Бяла вода и в гр. Белене се проведоха лекции – обучения с представители на заинтересованите страни по проблемите на защитени видове, техники по тяхното опазване, конкретни мероприятия за отговорността на хората в общото съжителство с видовете – част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Специално създадена от преподавателя от Биологическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, гл. ас. д-р Атанас Грозданов мултимедийна презентация беше представена на присъстващите от водещ с опит в образователни събития в сферата на екологията. Участниците бяха запознати с животинските видовете в обекта на проекта – червенокоремната бумка, обикновената блатна костенурка, дунавския гребенест тритон и пет вида прилепи – заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие от човешки дейности, мерките за съхраняването им и повишаване на отговорното поведение на хората към застрашените видове, пресечните точки между техните обичайни дейности и дейностите по проекта. На събитията присъства и кметът на община Белене, г-н Милен Дулев.

Присъстващите получиха и богато илюстрирана с авторски фотографии брошура посветена на защитените видове в обхвата на проекта и техните местообитания, както и рекламни подаръци – раници, шапки, термочаши и химикалки. На срещите присъстваха близо 200 жители от всички населени места на територията на община Белене.

Проект „Хабитат Дунав“ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“.

%d bloggers like this: