Проект подпомага икономически неактивни лица на пазара на труда

Проект BG05SFPR002-1.001-0002 „Започвам работа” – Компонент 1 „Активиране”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Резюме

Целта на проекта е осигуряване на мерки, свързани с интеграцията на пазара на труда на неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение.

Проектът се изпълнява до 31.12.2026 г.

Целевата група по проекта са икономически неактивни лица на възраст от 16 до 65 навършени години, които не са осигурени по чл. 4 и 4а и не са осигурители по чл. 5 от КСО, не са регистрирани като търсещи работа лица по реда на ЗНЗ и не са във формално образование или обучение. До 4 седмици преди включване в проекта, лицата следва да отговарят на същите изисквания и условия, посочени в дефиницията за „неактивни“. Съгласно възрастовото разграничение на Приоритети 1 и 3 на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, по Приоритет 1 са допустими неактивни лица, които са на възраст над 29 г., докато по Приоритет 3 са допустими неактивни лица, които са на възраст до 29 г. вкл. Възрастта на участниците се изчислява от датата на раждане и се определя от датата на включване в дейности по проекта.

Индикаторите по проекта са 56 хил. неактивни лица, от които 28 хил. да бъдат активирани и при напускане на операцията да са започнали да търсят работа

Дейностите по проекта са:

  • Прилагане на иновативни подходи и дейности за идентифициране, информиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни лица – В рамките на дейността ще бъдат назначени активатори, които ще установяват контакт с неактивните лица. Дейността ще бъде подпомагана от служители на Агенция по заетостта, включени в щатното разписание. Предвижда се актуализиране на съществуващите методики за идентифициране и активиране на неактивни лица.
  • Обучение на „активатори“ от местните общности, подготовка за работа с целевата група – Целта на тази дейност е посредством активатори от местните общности, както и от служители на АЗ, изпълняващи дейности по проекта, да се достигне до неактивни лица. Обученията ще бъдат съобразени със спецификата на различните групи неактивни лица – неработещи, неучещи млади хора; лица от етнически малцинства; лица, полагащи грижи за близки; по-възрастни лица в трудоспособна възраст (55-65 г.) и др. След обучението ще бъде извършвана супервизия, която ще бъде пилотирана чрез настоящия проект. Супервизията е иновативен за Агенция по заетостта метод за наблюдение на резултатите, мотивиране и целеполагане в процеса на изпълнение на дейностите
  • Организиране на събития, кампании, включително в социалните мрежи – Целта е достигане до по-голям брой от неактивното население в страната, включително до младежите. Целта на тези събития и кампании е да се представят възможностите, от които неактивните лица могат да се възползват, за да бъдат активни по отношение на реализацията си. По време на присъствените събития и кампании Агенция по заетостта ще обособи места, в които лицата ще имат възможност допълнително да се запознаят с услугите, предоставяни от Агенцията, възможностите за включване в обучение и/или заетост, както и да извършат регистрация съвместно със служители на АЗ.
  • Формиране на мобилни екипи с цел информиране, активиране и установяване на връзки с неактивни лица – Целта на дейността е да бъде осигурено достигането до неактивните лица чрез мобилни екипи, които ще посещават отдалечените от териториалните поделения на Агенция по заетостта и труднодостъпните населени места и квартали с цел достигане до максимален брой неактивни лица. Това ще позволи на лицата, които нямат възможност да отидат до териториалните поделения на Агенция по заетостта, да бъдат регистрирани като безработни и да имат последваща възможност да се възползват от услугите на Агенцията.
  • Апробиране на услуги за комплексна подкрепа – създаване на центрове/клубове за активиране – В рамките на дейността е предвидено е да бъдат създадени центрове/клубове за активиране, които ще бъдат локализирани извън териториалните структури на АЗ, но ще са административно и информационно свързани с тях. В новосъздадените центрове/клубове неактивните лица ще имат възможност да се запознаят с пълния набор от услуги, предлагани от АЗ. Също така е заложено служителите в центровете/клубовете да мотивират лицата за активно поведение на пазара на труда чрез регистрация в бюрото по труда и ползване на услуги за интеграция в заетост, информиране, консултиране, групови мероприятия, насочване към свободни работни места, обучения, валидиране на професионални умения и квалификация. Предвижда се в създадените центрове и клубове да се организират събития и кампании с цел достигане на по-голям брой лица от целевата група и с цел избягване на институционалния облик на предлаганите от АЗ услуги.
  • Провеждане на „Ателиета за търсене на работа” (АТР)Провеждане на АТР, чрез които ще се предложи възможност на неактивните лица, активирани по проекта да извършат самооценка на личностните си качества и да подобрят своите уменията за търсене на работа и успешно представяне пред работодатели. По време на провеждането на АТР ще се извършва индивидуално профилиране на възможностите на неактивните лица с цел професионално ориентиране и/или насочване към подходящи работни места, вкл. по мерки/програми за заетост и/или обучение. По проекта ще бъдат наети лица на длъжност модератор-ателие, който ще наблюдава, насочва и подпомага групово и индивидуално всеки участник.
  • Организиране на трудови борси – В рамките на дейносттаще се организират трудови борси за насърчаване на активността на представителите на целевата група. Ще се подпомогне наемането на работа на неактивни лица, ще се улесни достъпа им до информация за свободни работни места и ще се осигури пряк контакт и възможност за договаряне с работодатели.
  • Насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата мерки за обучение, образование/валидиране, заетост – Трудовите посредници на АЗ ще извършват насочване на лицата от целевата група към свободни работни места посредством субсидирана заетост или работни позиции на първичния пазар на труда, към валидиране, последващо обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на ключови компетентности.
%d bloggers like this: